video art – mini-słowniczek // mini-dictionary

Typologie Obrazu Wideo – rodzaje obrazu wideo, który może być obrazem przedmiotu, obrazem obrazu przedmiotu, lub obrazem bez przedmiotu, czy nawet generowanym obrazem powstającym bez kamery.

Video Image Typologies – the type of the video image, which may be an image of the item, image of the image of the item or image without any item, and the emerging picture is generated without a camera.

Wideo-tożsamość – fenomen polegający na przekształcaniu tożsamości poprzez materię wideo. kluczowym zagadnieniem jest odejście od kultury słowa i redefiniowanie jej w kulturze obrazu. obraz wideo istnieje w trzech głównych wymiarach egzystencji ludzkiej i oddaje trzy główne rodzaje obrazów doświadczanych przez umysł. są to obrazy dostrzegane zmysłowo, obrazy kulturowe, oraz doświadczenia wewnętrzne wynikające z natury funkcjonowania umysłu.

Video-identity – A phenomenon consisting in the transformation of identity through the video material. Key issue is to move away from the culture of the word and redefine its in the culture of image. Video exists in three main dimensions of human existence and shows the three main types of images experienced by the mind. Images are perceived sensually, cultural images, and the inner experience resulting from the nature of the functioning of the mind.

Wideo Mentalne – Teoria i konkretny rodzaj twórczości bazujący na wideo-medytacji w którym stosuje się celowe zderzenie trzech głównych typologii obrazu dla uzyskania procesu medytacji, czyli procesu konstruowania wideo-tożsamości. MV może przyjmować postać generatywną, lub kaskadową.

Mental Video – Theory, but also type of the video art works which uses purposeful collision of three main typologies to obtain a picture of the process of meditation, so process of construction video identity. MV may take the form of generative, or cascade.

Wirus Wideo – społeczny fenomen istnienia i rozprzestrzeniającego się, generującego chaos obrazu wideo w przestrzeni publicznej. przejmowania przestrzeni publicznej i transformowania jej w artystyczną formę dynamiczną. zjawiskiem kluczowym jest dysonans między ruchem osób na ulicy i ruchem obrazów. kolizja percepcji polega na zderzeniu punktów widzenia – tego związanego z ciałem i tego implikowanego przez ekran. ruchomy obraz paraliżuje ruch fizyczny, lub zostaje świadomie zablokowany osłabiając znacząco koncentrację, co wynika z nawyku oka podążającego za ruchem. termin ten odnosi się także do artystycznego sabotażu przy użyciu wideo – zajmowanie anteny telewizyjnej własnym przekazem, przemycanie treści artystycznych do stacji telewizyjnych, rozpowszechnianie nagranych z mediów oficjalnych działań performance nieświadomie przyjętych przez media za rzeczywistość.

Virus Video – the social phenomenon of the existence and spread of the generating video chaos in public spaces. takeover of public space and transforming it in a dynamic art form. phenomenon is a key discrepancy between the movement of people on the street and traffic images. perception of conflict is the collision points of view – that associated with the body and that implied by the screen. moving picture overwhelms the physical movement, or is deliberately weakening significantly blocked the merger due to the habit of hurrying the movement of the eye. This term also refers to the art of sabotage using video – to address their own television antenna transmission, the smuggling of artistic content to television stations, distribution of recorded media performance of official actions unconsciously adopted by the media as a reality.

Wideo Podmiot – określenie podmiotu wideo podobnego do podmiotu literackiego, czasem związanego z punktem widzenia kamery. sytuacje podmiotu i ich relacje względem punktu widzenia w wideo bywają bardzo różne. Możemy odnaleźć: 1. performance dokamerowy gdzie podmiot ujawnia się przed kamerą i jego punkt widzenia jest opozycyjny do punktu widzenia kamery, 2. performance polegający na uczestniczeniu kamery w działaniach z punktu widzenia podmiotu, 3. punkt widzenia kamery może być częścią akcji wykonywanej przez podmiot, ale nie związanym z punktem widzenia podmiotu, ani z jego obserwacją. tradycyjny film w przeciwieństwie do wideo jest pozbawiony podmiotu wypowiedzi artystycznej.

Video Subject – which entity similar to a video of a literary entity, sometimes associated with the point of view of the camera. situations of the subject and their relation to the point of view in the video can be very different. We find: 1 dokamerowy where a performance is revealed before the camera and his point of view is in opposition to the camera viewpoint, 2 performance consisting in participation in the activities of the camera from the perspective of the subject, 3 point of view, it may be part of the action performed by the operator, but not related to the point of view of the person or of his observation. Traditional film as opposed to the video have the subject of artistic expression. 

Wideo Kaskadowe – właściwie chodzi o kaskadową metodę pracy nad materiałem w której kolejne fazy filmu łączone są na zasadzie płynnego przenikania, a umysł widza podąża kolejno przez obrazy formujące jego stan umysłu. Ideą główną było konsekwentne podążanie od obrazu ogólnego wgłąb, lub od głębi do ogółu.

Cascade Video – actually comes to cascade method of working on the material in which the successive phases of the film are connected by way of a smooth transfer, and the mind of the viewer follows the sequence of images forming the state of mind. Main idea of the consistent follow from the overall picture into the depths, or from the depths to the public.

Video Generatywne – właściwie chodzi o metodę pracy nad materiałem filmowym w której ściśle określone bazy danych zawierające materiał wizualny poddawane są działaniu algorytmicznemu doprowadzającemu do nagłego pojawienia się rozmaitych zestawień. W ostatniej fazie montażu dokonywana jest selekcja i pojawia się ingerencja autorska zmierzająca do przekształcenia tak powstającego materiału w rodzaj gry ze świadomością.

Generative Video – in fact, regards the method of work on the film in which well-defined databases containing visual materials are exposed to algorythmic transformations transforming them into the rapid emergence of a variety of combinations. In the final assembly stage is the selection made and there is interference by author aims to transform the resulting material as a kind of game with consciousness.

Fotografia Rozszerzona – idea fotografii rozszerzonej powstała jako próba opisu specyficznych – tradycyjnych prac wideo które cechują się powrotem do kontemplacji jednego obrazu i przeniesieniem akcentu z rozbudowanej narracji specyficznej dla filmu i wideo na płaszczyznę. Nowością która pojawia się w medium filmowym w stosunku do fotografii był montaż i ruch, jednak nawyki percepcyjne związane z malarstwem i fotografią sprawiły że pokaźna ilość prac wideo cechowała się powrotem do estetyki fotograficznej, odejściem od montażu do długiej rejestracji pojedynczego kadru. Spowodowane to było brakiem systemu montażowego dla wideo, oraz rozwojem rozmaitych efektów (Vasulkowie). Tego rodzaju systemy upowszechniły się bardzo wraz z wideo cyfrowym i komputerami, co spowodowało powrót narracji do wideo. Dominujący trend filmu eksperymentalnego związany był właśnie z narratywizowaniem abstrakcyjnych obrazów, ruchu, lub samej materii (Egelling, Ray, Brakhage) lub wręcz opowiadaniem historii (Clair&Picabia, Cocteau, Derren, Anger).

Expanded Photography – The idea of  an expanded photography was created as an attempt to describe the specific situation in video art – the traditional video works are characterized by a return to the contemplation of one image in transformation. From the extensive narrative artists had done a step-back to the film and video in one dynamic frame, with sound. A novelty that appears in the film medium in relation to photography was the assembly and movement, however, perceptual habits associated with painting and photography that have made substantial amount of video works were characterized by a return to the aesthetics of photography. This was due to the lack of mounting system for video, and the development of variouseffects (Vasulkas). Such systems became popular along with a digital video andcomputers, which led to a narration to a video. The dominant trend of the film experimental was narrativisation of the abstract forms, the motion, the same matter (Egelling, Ray, Brakhage) or even telling stories (Clair&Picabia, Cocteau, Derren, Anger).

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: