EXPERYMENTALNE FORMY FILMOWE cz.10

  • Film magów

Jean Cocteau, Maya Derren, Kenneth Anger, Ron Rice Kontynuacją filmu surrealistycznego stał się film kultowy, który miał stanowić nośnik działań magicznych, rytualną podróż i przede wszystkim jak każdy rytuał miał działać. Kiedy zastanawiamy się nad filmem zazwyczaj myślimy w kategoriach parateatralnej obserwacji spektaklu z punktów widzenia ustanawiających ideologicznie percepcję i deterytorializujących podmiot patrzący. W przypadku tego typu filmu następuje deterytorializacja raczej przestrzeni wewnętrznej w której sam podmiot patrzący stanowi holistyczną strukrurę apparatusu. Tak więc podmiot patrzący staje się kinem, jednak nie tyle jego aparaturą stojącą za mechanizmem rejestracji, co wyimaginowanym apparatusem stanowiącym przestrzeń magiczną z którj kadry wycinają obrazowane elementy. Ta przestrzeń jest projektowana na przestrzeń fizyczną widza i jego sytuacja uwikłania w kontekst społeczny projekcji staje się ekranem magicznej operacji. Związki filmowców z Francją są dość znamienne i widoczne w postaci centralizującego tych autorów Jeana Cocteau, który jako uznany i wybitny artysta stał się również patronem, mistrzem-nestorem dla młodego debiutującego filmowca Kenetha Angera, który został dostrzeżony i zaproszony do Francji. Wielbicielką jego najważniejszego filmu Krew Poety była także Maya Derren. 

Jean Cocteau , Maya Derren , Kenneth Anger , Ron Rice continuation of the Surrealist film became a cult film , which was to be the carrier of actions magic , ritual journey and above all, as any had a ritual function. When we reflect on the film usually think in terms of observing the performance of paratheatrical viewpoints establishing ideological perception and deterytorializujących entity looking . With this type of film takes deterritorialization rather the internal space in which the subject is gazing holistic strukrurę apparatusu . Thus, the entity becomes a cinema viewing , but not so much the apparatus behind the registration mechanism , which apparatus constituting an imaginary magical space of którj staff cut down visualized elements . This space is designed for the physical space and its entanglement situation in the social context projection screen becomes a magical operation. Compounds filmmakers from France are quite significant and visible in the form of centralizing these authors Jean Cocteau , who was recognized and distinguished artist also became a patron , master – doyen of the young film debut Keneth Anger , which was noticed and invited to France. Admirer of his most important film Blood of the Poet was also Maya Derren.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: