MANIFEST: Bioszum – BioNoizz

Manifest BIOSZUMU:

 

Najgorszy o czym wiemy jest straceńczy romantyczny patriotyzm potępiający wszystko co jest życiem dla manichejskiej idei poświęcenia i czystości. Życie to nie cisza ale bioróżnorodność, brud, wilgoć, zapachy i smrody a nie literackie ideały mózgowych wirtualnych światów! Afekty pozasystemowe, gdzie sam świat i samo ciało tworzą fizyczne ramy komunikacji wielokanałowej, synestetyczne środowisko impulsów docierających w sposób tak silny i pozarozumowy, że ujmowany przez umysł jako mistyczny. Pulsacja materii w strukturach ożywionych formowana jest przez zmysły i ten obraz kultywowany jest jako prawda i ideał. Strumienie danych mkną między przysadką i rdzeniem a wątrobą czy sercem. Centra elektromagnetycznych impulsów pozostają w zgodzie wymuszanej przez cyrkulację substancji, ekonomię medium krwi, limfy, śliny i soków trawiennych, żółci i kału. Ten świat fizyczny z którego umysł chce się wyzwolić jest jego esencją i widać to zbyt dosadnie po śmierci więc chcemy żyć w czystości i złudzie. Z tym wszystkim walczą moraliści i przegrywają – trwa czysta pamięć, dane zapisane i ożywiane niczym w wielkim umyśle Google – ale miarą tego zmartwychwstania jest jedynie tekst przesiewany algorytmami. Faszyści wyprężeni dumni zasuszeni ideałem i błotniste tereny rosyjskiej natury… Faust utonął w błotach zanim wrócił zmrożony spod Stalingradu i “chuj mu w dupę”.

 

The worst of what we know is desperate romantic patriotism condemning everything that is life for Manichean idea of ​​sacrifice and purity. Life is not silence but biodiversity, dirt, moisture, odors and smells rather than literary ideals of the brain virtual worlds! Affects non-utility, where the world itself and the body itself establish the physical framework for multi-channel communication, synaesthetic environment in a way that reaches the pulse so strong and unreasoned that recognized by the mind as mystical. Pulsation animate matter structures formed by the senses and this image is cultivated as the true and ideal. Data streams whisked between the core and the pituitary gland and liver or heart. Centres of electromagnetic pulses are in compliance enforced by the circulation of substances, media economics blood, lymph, saliva and digestive juices, bile and feces. The physical world of the mind wants to liberate his essence and you can see it too bluntly after death so we want to live in chastity and delusion. With all this fighting moralists and lose – it takes a pure memory, the data saved and revived in a great mind like Google – but a measure of the resurrection is the only text screened algorithms. Fascists poised proud of the dry ideal and the muddy terrain of Russian nature … Faust drowned in marshes before returning frozen from Stalingrad and “fuck him in the ass”.

http://michalbrzezinski.org/artist/artistic-events/wro-2013-pioneering-values/

 

BIOSEMIOTIC PRFORMANCE – Michał Brzeziński, Anastasya Kizilova, Филиппа Варламова

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: