Kryzy$: Michał Brzeziński ? Drzewa

Branches of trees are the original natural abstract and psychedelic images, which in itself necessitates transgression of the mind somewhat. Relationship of nature and religion is also the subject of the work of Michal Brzezinski. The film uses contrasting color combination of black separated by intervals of half pictures invading and forcing the mind to work with a frequency from 25 to 50 Hz, and thus in a position of fear, extreme exercise, or greater than its daily capacity. The change which takes place in this work is the separation of reflection on the body and move it to the viewer’s relationship to the film material. Fast strobe colorful shots of trees can cause the viewer even epilepsy. The mantra of Lord Shiva, the Hindu god of ascetics and fugitive as the creator of Yoga, is a challenge and attempt a very risky play in the mastery of his own body image stimulated. Virtually all activity of the viewer focuses on his body and eyes at the same time stimulating the activity of the mind as unnatural in the trees, seeking some other kind of images. No longer discussing a model of the mind, but we have the opportunity to observe the action of our own brain, we treat his work as the relevant work of art. It is therefore a reversal of the model proposed in the art of Body Art in which the body of reported their adherence to the art. Here Plato’s cave found in the cinema is the recipient brain, and it is a work of art. So we can say that the symptom of self-awareness, self-control and distance
to the institutional view of coercion is simply close your eyes, unless of course we can not stand the challenge throwed to us by the film.

Gałęzie drzew są pierwotnym obrazem abstrakcyjnym i psychodelicznym, który sam w sobie wymusza poniekąd transgresję umysłu. Związek natury i religii jest również tematem pracy Michała Brzezińskiego. W filmie zastosowano kontrastujące połączenia kolorystyczne rozdzielone interwałami czerni wkraczającymi w półobrazy i zmuszającej umysł do pracy z częstotliwością od 25 do 50 Hz, a więc w stanie strachu, ekstremalnego wysiłku, lub przekraczającym jego codzienne możliwości. Zmiana która dokonuje się w tej pracy polega na wydzieleniu refleksji nad ciałem i przeniesieniu jej na relację widza do materii filmowej. Szybkie stroboskopowe różnobarwne ujęcia drzew mogą spowodować u widza wręcz epilepsję. Powtarzana mantra do Sziwy, hinduistycznego boga ascetów uchodzącego za twórcę jogi, jest wyzwaniem i próbą bardzo ryzykownej zabawy w opanowanie własnego ciała stymulowanego obrazem. Praktycznie cała aktywność widza skupia się na jego ciele i wzroku jednocześnie stymulując w sposób nienaturalny aktywność umysłu poszukującego w drzewach jakiegoś innego rodzaju obrazów. Nie dyskutujemy już o modelu umysłu, ale mamy okazję zaobserwować działanie naszego własnego mózgu, możemy potraktować jego pracę jak właściwe dzieło sztuki. Jest to więc odwrócenie modelu sztuki proponowanego w Body Art w którym to ciało artysty zgłaszało swój akces do sztuki. Tu odnaleziony w jaskini platońskiej kina zostaje mózg odbiorcy i on jest dziełem sztuki. Można powiedzieć więc, że objawem samoświadomości, samokontroli i dystansu do instytucjonalnego przymusu patrzenia jest zwykłe zamknięcie oczu, o ile oczywiście nie potrafimy sprostać wyzwaniu rzuconemu nam przez film

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: