music of the spheres

 

psychozofiaIdea muzyki sfer jest tak stara jak astrologia i jej kulturowe korzenie sięgają przynajmniej Pitagorasa, choć astrologia rozwijała się zarówno w Egipcie, Babilonie jak i na całym terytorium bliskiego wschodu i Europy. Nie ma tam kultury w której cyfry 3 i 4 praz ich pochodne 7 i 12 nie pełniłyby kluczowej roli. Astrologię znajdziemy także w tym czasie w Chinach i obu Amerykach. Tamtejsze obserwacje posiadają nieco inne wartości związane z innym systemem niż dziesiętny, z obserwacją cykli i faz księżyca oraz ustanawianiem kalendarza według jego faz które są wypadkową ruchu księżyca i słońca. Cyfra 7 dla najbliższego nam kręgu kulturowego jest cyfrą duszy odzwierciedla sumę 3 i 4. Liczba 12 to liczba pełnego cyklu roku. Czym są owe cyfry 3 i 4? 3 oznacza dynamikę faz rozwoju, która mieści się zarówno w idei budowy świątyń, kolumn, przemówień i pism. Związana jest z ideą dialektyki. Trójpodział jest dla nas czymś oczywistym. W astrologii odzwierciedla się on w podziale na znaki kardynalne, stałe i zmienne. Cyfra 4 związana jest z czterema żywiołami. Oczywiste nawiązania to symbolika krzyża, pór roku, taktu w muzyce, brył przestrzennych budynków, modułów które tworzą budynki. Idea muzyki odzwierciedla ten układ w klawiaturze gdzie mamy 12 dźwięków z czego 7 jest dźwiękami pełnymi a 5 półtonami. Boska cyfra 7 wyłania więc z pełni 12 człowieka jako pozostałość, cień gdyż cyfra 5 oznacza pięć zmysłów. Dla tego świadomy tych zależności kulturowych  postanowiłem stworzyć program który umożliwi zmianę danych związanych z indywidualnym kosmogramem, a więc położeniem planet w zodiaku który jest dla nas rodzajem kosmicznego widnokręgu. Każda planeta emituje dzięki temu dźwięk o częstotliwości odpowiadającej jej położeniu w chwili naszych narodzin. Dwa kanały odzwierciedlają dźwięki w dwóch skalach: bezwzględnej odpowiadającej położeniu względem stopnia 0 znajdującego się w miejscu w którym zaczyna się zodiakalny znak Barana, oraz względnej zaczynającej się od punktu zodiakalnego znajdującego się w danym momencie na wschodzie.

Ostateczny kształt ma przybrać formę instalacji artystycznej która będzie działała w ten sposób, że po wprowadzeniu danych związanych z datą miejscem i godziną urodzenia usłyszymy dźwięk, który będzie także stymulowany polem elektromagnetycznym powstającym w różnicy napięć między ziemią a naszym palcem.

The idea of ​​music of the spheres is as old as astrology and its cultural roots go back at least Pythagoras , though astrology developed both in Egypt , Babylon and throughout the Middle East and Europe. There is no culture in the numbers 3 and 4, unattended and their derivatives 7 and 12 there would fulfill a key role . Astrology can also find at this time in China and the Americas. Rustic observations have slightly different values ​​of other than the decimal system , with the observation cycles and phases of the moon and the establishment of a calendar according to the phases that are the result of movement of the moon and the sun. The number seven for the nearest to us by the culture of the soul is a number reflecting the sum of 3 and 4 The number 12 is the number of complete cycle of the year. What are these numbers 3 and 4 ? 3 represents the dynamics of the development phase , which is located both in the idea of ​​building temples , columns , speeches and writings. It is connected with the idea of ​​dialectics. Trichotomy is for us a matter of course . In astrology it is reflected in the distribution of the signs of the cardinal , fixed and variable . The number 4 is associated with the four elements . Clearly establish the symbolism of the cross, the seasons, the cycle of music , spatial shapes of buildings, the modules that make up the buildings . The idea of ​​music reflects the keyboard layout in which we have 12 tones of which seven are full of sound and five semitones . God digit 7 emerges so the full 12 man as a residue , as shadow figure 5 is the five senses. For according to aware of these cultural decided to create a program that allows you to change the data of the individual kosmogramem , so the position of planets in the zodiac that is for us a kind of cosmic horizon . Each planet emits so that sound with a frequency corresponding to its position at the time of our birth . The two channels represent sounds in two scales, corresponding to an absolute position relative to grade 0 at the location for the start of the zodiacal sign of Aries , and the relative starting with the zodiacal located at any given time in the east.

The final shape is to take the form of an artistic installation that will act in such a way that when you enter data relating to the date and time of birth place will hear the sound that is also driven by the electromagnetic field formed in the voltage difference between the ground and our finger.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

1 Response

%d bloggers like this: