Surveillance

8ostensorioHostia nie jest znakiem obecności Jezusa Chrystusa ale zmienia się w jego ciało. Moje badania twórcze bazują na idei biosemiotycznej i próbach dekodowania sygnałów afektywnych generowanych przez ciało. Chciałbym za pomocą tej pracy zastanowić się nad ideą religii jako komunikacji z Bogiem, oraz nad tym czy możemy stymulować naszą więź duchową za pomocą technologii – jeli nie to co jest tego przyczyną. Ta praca ma więc być moim pytaniem o naturę Komunii. Afektywnej relacji z Najwyższą Jaźnią. Odczyt bioelektryczny będzie transmitowany do komputera i przetwarzany na dźwięk – naturalną muzykę podczas rytuału. Wierzę że kolektywna energia wiary będzie w stanie wygenerować ślad w bioelektrycznym polu skupiającym się wokół monstrancji.

The host is not just a sign of the presence of Jesus Christ, but it is presence itself, it changes itself in his body during consecration. My art research is based on the biosemiotic research and attempts to decode affective impulses generated by the body. I would like to use this work to consider the idea of ​​religion as communication with God, and the fact that we can stimulate our spiritual bond with the technology – if not what is the cause. This work is therefore to my question about the nature of Communion. Affective relation with Highest Self. Bioelectric impulses will be transmited to the computer and transformed into the sound – natural music during the ritual. I believe that the collective power of faith will be able to generate a trace in bioelectric field focused around the monstrance.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

2 Responses

  1. The host is not just a sign of the presence of Jesus Christ, but it is presence itself, it changes itself in his body during consecration. My art research is based on the biosemiotic research and attempts to decode affective impulses generated by the body. I would like to use this work to consider the idea of religion as communication with God, and the fact that we can stimulate our spiritual bond with the technology – if not what is the cause. This work is therefore to my question about the nature of Communion. Affective relation with Highest Self. Bioelectric impulses will be transmited to the computer and transformed into the sound – natural music during the ritual. I believe that the collective power of faith will be able to generate a trace in bioelectric field focused around the monstrance.

  2. The host is not just a sign of the presence of Jesus Christ, but it is presence itself, it changes itself in his body during consecration. My art research is based on the biosemiotic research and attempts to decode affective impulses generated by the body. I would like to use this work to consider the idea of religion as communication with God, and the fact that we can stimulate our spiritual bond with the technology – if not what is the cause. This work is therefore to my question about the nature of Communion. Affective relation with Highest Self. Bioelectric impulses will be transmited to the computer and transformed into the sound – natural music during the ritual. I believe that the collective power of faith will be able to generate a trace in bioelectric field focused around the monstrance.

%d bloggers like this: