CINEMA FOR ALIEN IN DROP OF WATER

Obiekt składa się z mikroskopu który spełnia rolę obiektywu umożliwiającego transmisje obrazów ze świata ludzkiego do świata mikroorganizmów. Odwrócone spojrzenie, które staje się projekcją. To jest doprowadzenie idei sztuki nieantropocentrycznej do podobnego przesilenia które można było obserwować u artystów konceptualnych operujących nowymi mediami jak Wolf Kahlen – tworzących wystawy dla psów, które były niedostępne dla ludzi. Tak w tym przypadku jakiejkolwiek stworzonej przeze mnie dotychczas maszyny umożliwiającej komunikację transgatunkową, prace te zostały wykorzystane do tego by uzmysłowić człowiekowi wyobcowanie jakie przeżywają inne formy życia w kontakcie z etyką postkantowską. Na ile jednak ten gest jest realizacją posthumanistycznych idei, a na ile jest ich parodią? Twórcą pozostaje człowiek i właściwym odbiorcą również jest człowiek – to on doznaje wyobcowania jako przedmiotu kontemplacji. Idea kina strukturalnego poddaje ten obiekt analizie na kolejnej płaszczyźnie – kwestionowano i badano już kino w kontekście kluczowych elementów dyspozytywu i apparatusu: ekranu, sali kinowej, dżwięku i światła, czasu projekcji i czasu rejestracji, kamery, filmowanego obiektu i taśmy filmowej. Badano także ciało odbiorcy i jego uwarunkowania fizjologiczne dotyczące percepcji. Postanowiłem posunąć się do projekcji eliminującej całkowicie pozycję widza spektaklu oraz spojrzenie ludzkie, tym samym uzyskałem uprzedmiotowienie tej relacji podobne do spojrzenia producentów filmowych na filmową projekcję – badają film jak przedmiot: w kontekście oddziaływania na widzów. Jednocześnie chciałbym zbadać w sposób doświadczalny faktyczną reakcję flory bakteryjnej na transmitowane treści. Badano reakcję roślin na obrazy w kinie, na dźwięki i inne bodźce. Badano także struktury kryształów lodu powstające pod wpływem pisma – etykiety oznaczające pojemnik z zamrażaną wodą. Okazywało się że te treści kultury odciskają piętno zarówno na materii żywej takiej jak rośliny, jak i na materii nieożywionej – kryształy lodu pod wpływem niektórych słów powstawały krystaliczne, symetryczne i precyzyjne, a pod wpływem innych słów chaotyczne, popękane i pozbawione symetrii.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: