BIO/GLITCH!

BIO/GLITCH!

– komputer, software, wideo, 2012

Application of the glitch aesthetic to biotechnology seems to be extremely unethical example of the cruelty in art, the creation of life of random creatures whose vital functions have no chance to be coordinated with the needs of the whole body, so this effect has little chance of survival. The exhibition is to apply the theory of evolution, ethics in the context of biotechnology, or eugenics, but also to be formulated in response to today subversive aesthetics of new media in the context of science. Of course, also has its metaphorical connotations in relation to social systems. By creating such a virtual random creatures I examine the relationship between information and the body – ask about the definition of life in the context of posthumanism. In his latest works, I examine the processes occurring between the organism, tissue, bacteria, or any living cell and the virus as a kind of pure information, like any other cultural media.

dotknięcie sensora powoduje przepływ impulsów z ciała widza i te dane interpretowane i wizualizowane są w postaci rozwijającego się żywego, hybrydycznego organizmu noszącego zarówno cechy zwierzęce jak i roślinne. Animacja 3D Tomek “Caith Sith” Popakul.

na filmie widzimy, że również szumy elektromagnetyczne są odbierane przez system – przesterowanie poziomu sygnału było zamierzone dla uzyskania odpowiedniego efektu ekspozycyjnego – nastawione na nawiązanie odpowiedniej relacji z widzem poprzez ukazanie przestrzeni ekranu.

Wprowadzenie estetyki glitch do biotechnologii wydaje się skrajnie nieetycznym przykładem okrucieństwa, powoływania do życia przypadkowych istot których funkcje życiowe nie mają szans być skoordynowanymi z potrzebami całego organizmu, więc życie takie ma nikłe szanse na przetrwanie. Wystawa ma dotyczyć teorii ewolucji, etyki w kontekście biotechnologii, czy eugeniki ale także ma być odpowiedzią na formułowaną dziś wywrotową estetykę nowych mediów w kontekście informatyki. Oczywiście posiada również swoje metaforyczne konotacje w stosunku do systemów społecznych. Tworząc takie wirtualne przypadkowe istoty badam relacje między informacją a organizmem – pytam o definicję życia w kontekście trans- i post- humanizmu. W swoich najnowszych pracach badam procesy zachodzące między organizmem, tkanką, bakterią, lub jakąkolwiek żywą komórką a wirusem jako rodzajem czystej informacji podobnej do każdego innego przekazu kulturowego.

 

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: