EXPANDED LIFE DEFINITION: Michał Brzeziński

EXPANDED LIFE DEFINITION: Michał Brzeziński

The exhibition touches the problem of transspecies communication and the changing definition of life in the context of information systems, and the changing definition of a human kind transformed by the recent technology from biotechnology, andthe increasing prevalence of transgenic organisms and various human body integration with computerized machines from various simple devices (smatrphone) subject to the convergence of extended brain functions such as memory , numeracy, to the knowledge of foreign languages, or medical grounds, up to the senses such as sight, hearing (monitoring, interception) to advanced nanotechnology equipment to support the immune system, and performing various operations for the army (Smartdust). Works of art exploring the territory posthumanistic ideas in a critical way and without a utopian vision of the future, often refer to the category of FAKE as a subversive artistic methods. By free use of tactics FAKE questions are asked about the status of the cognitive sciences based on media-mediated experience ? and therefore a blurring of the boundaries between knowledge and creativity.

Michał Brzeziński

Life Expanded Definifion

Czytelnia Sztuki | 5 październik ? 5 listopad 2012

wernisaż: 5.10.2012 (piątek) godzina 18.00

Brzeziński pragnie obdarzyć etyczną refleksją wszelkie życie i zdając sobie sprawę, że nie może posługiwać się tradycyjną etyką, tworzy rzecz niespotykaną wśród artystów, nowe pojęcie egzoetyki.

z tekstu towarzyszącego wystawie, autorstwa Jacka Stapowicza

Wystawa Life Expanded Definition dotyka problemu komunikacji transgatunkowej i zmieniających się definicji życia w kontekście systemów informatycznych, oraz zmieniającej się definicji człowieka dzięki biotechnologii, rosnącej powszechności organizmów transgenicznych i rozmaitych integracji ciała ludzkiego z maszynami informatycznymi od rozmaitych prostych urządzeń (smatrfon) podlegających konwergencji przedłużających funkcje mózgu takie jak pamięć, umiejętność liczenia, aż po znajomość języków obcych, czy podstaw medycyny po zmysły takie jak wzrok, słuch (monitoring, podsłuch) aż po zaawansowane nanotechnologiczne maszyny wspomagające system immunologiczny, czy wykonujących rozmaite operacje na potrzeby wojska (Smartdust). Prace artystyczne eksplorują terytorium posthumanistycznych idei w sposób krytyczny i pozbawiony utopijnych wizji, nawiązują często do kategorii FAKE jako subwersywnej metody artystycznej. Poprzez swobodne stosowanie taktyki FAKE stawiane są pytania o status poznawczy nauk przyrodniczych opierających się na zapośredniczonych medialnie doświadczeniach ? a więc o zacieranie się granic między poznaniem a twórczością.

Podczas wernisażu wystawy, do tematu bio-artu oraz twórczości Michała Brzezińskiego wprowadzą odbiorców Maciej Ożóg i Daniel Maliński.

Michał Brzeziński – artysta łączący w swoich działaniach biologiczna materię z systemami informatycznymi, futurolog kulturoznawca. Jego korzenie działań artystycznych tkwią w subkulturach muzycznych oraz w sztuce wideo która animował na pułapie dyskursu teoretycznego w latach 2000 – 2010. Kurator współpracujący z galeriami takimi jak Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku, czy Bunkier Sztuki w Krakowie. Odwołując się do konceptualizmu i medialności sztuki która staje się englobe sztuką wideo, sformułował opisującą ten proces strategię Fake Art, wynikającą z teorii sztuki jako komunikatu. 

Wydarzeniem towarzyszącym wystawie będzie spotkanie pn. Zwierzę – żywe tworzywo artysty? 12 paździenika o godz. 17.00 zaproszeni goście: profesor Danuta Ślęczek-Czakon, kierownik Zakładu Etyki Uniwersytetu Śląskiego, Dariusz Gzyra ze Stowarzyszenia Empatia, doktor Mieczysław Juda, kierownik zakładu Teorii i Historii Sztuki katowickiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Michał Brzeziński, twórca, będą próbowali odpowiedzieć m.in. na pytanie o sytuację, gdy ?materiałem?, którym posługuje się artysta, by wyrazić określoną ideę, staje się żywe zwierzę?

Czytelnia Sztuki , 5.10 ? 5.11.2012r.

Wernisaż 5.10.2012r., godz. 18.00 (wstęp wolny)

Koordynacja: Maga Sokalska, Ewa Wosz

Czytelnia Sztuki

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

2 Responses

%d bloggers like this: